Visakoivun kasvatuksen haasteet -opinnäytetyö

Oppari visakoivun kasvatuksen haasteista Etelä-Suomessa on nyt valmis ja julkaistu:

Utmaningar med att odla masurbjörk i södra Finland

Opinnäytetyö käsitteli visakoivun viljelijöiden kokemia haasteita Etelä-Suomessa. Tutkimus tehtiin kvalitatiivisena kyselytutkimuksena. Lisäksi kysyttiin, tarvitsevatko viljelijät enemmän apua tai tietoa koskien visakoivun kasvatusta. Myös kahdelta asiantuntijalta kysyttiin heidän kokemuksiaan visakoivun kasvatuksen haasteista Etelä-Suomessa.

Visautuminen on geneettinen muutos siemenessä, kysymyksessä on mutaatio. Visakoivu ei eroa ulkoisesti paljon tavallisesta koivusta. Visakoivu on Suomen arvokkain puulaji ja sitä viedään pääosin ulkomaille, ennen kaikkea Saksaan.

Kyselylomake lähetettiin Google Formsin kautta linkkinä Visaseura ry:n sihteerille, joka välitti kyselylomakkeen edelleen sähköpostitse Etelä-Suomen jäsenilleen. Visaseura on visanviljelijöiden tiedottamista ja neuvontaa varten perustettu yhdistys ja sen vuoksi päätin lähettää kyselyn Visaseuran kautta. Linkki tutkimuskysymyksiin lähetettiin 117 jäsenelle, joista 20 % vastasi. Analysoin vastauksia etsimällä vastauksista teemoja. Sen jälkeen tein Excelissä taulukoita, joista näkee, kuinka monta vastausta kuhunkin teemaan kuului. Tuli ilmi, että viljelijät kokevat eläin- ja lumivahingot erittäin haastaviksi ja että markkinointiin on panostettava, jotta visaa saadaan myytyä. Vastauksissa tuli esille erilaisia ehdotuksia siitä, kuinka markkinointia voitaisiin parantaa. Viljelijöiden ja asiantuntijoiden näkemykset haasteista olivat hyvin samanlaisia. Oli kuitenkin selvästi nähtävissä, että asiantuntijat vastasivat käytännössä kaikkiin kysymyksiin monipuolisemmin.